Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Bemiddelingsonderwerp:

Verhuurder verhuurt via de Internetpagina www.seeresidenz.eu vakantiewoningen en appartementen onder eigen naam.

2. Sluiten van de overeenkomst:

Het sluiten van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand door boeking en aanbetaling.

3. Overnachtingen:

3.1 Boeking

Verhuurder biedt via zijn reserveringsprogramma overnachtingsmogelijkheden aan. De gegevens in de media van de Verhuurder zijn naar eer en geweten samengesteld. Aanbiedingen gelden in principe alleen wanneer zij op het tijdstip van de aanvraag door de klant nog beschikbaar zijn (aanbieding, zolang de voorraad strekt). Verhuurder controleert of het door de gast gewenste onderkomen op het gewenste tijdstip beschikbaar is. De logiesovereenkomst is afgesloten, zodra de boeking door de verhuurder werd bevestigd (per e-mail, schriftelijke boeking, telefonische boeking). Een afwijkende overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. De gast is verplicht de overeengekomen prijs voor de duur van de overeenkomst te voldoen.

3.2 Betaling

De klant betaalt als aanbetaling 30% van de vooraf bepaalde logiesprijs aan verhuurder. Het resterende bedrag dient te worden betaald uiterlijk 21 dagen vóór de overeengekomen aankomstdag (= binnenkomend op de bankrekening van de verhuurder).

3.3 Prijzen

De prijzen in de media vervallen door nieuwe aanbiedingen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig met uitzondering van beursperioden en perioden met speciale prijzen (oudejaarsdag, schoolvakanties etcetera). Bij aanvragen en boekingen voor die perioden waarop de standaardprijzen niet geldig zijn, wordt de belangstellende vóór de boeking hierop gewezen. Bij een tot stand gekomen boeking gelden de prijzen op het tijdstip van de aanvraag. De in de media aangegeven en afgebeelde inrichtingselementen zijn richtwaarden. Van geval tot geval kan de inrichting gewijzigd zijn.

3.4 Aankomst/vertrek

De geboekte appartementen worden door de verhuurder op de dag van aankomst in principe tot 16.00 uur vrijgehouden. De klant is verplicht het accomodatiebedrijf/verhuurder ervan op de hoogte te stellen wanneer de aankomst waarschijnlijk na 16.00 uur zal plaatsvinden In het geval van gegarandeerde boekingen (aan- of vooruitbetaling) worden de geboekte kamers ook na 16.00 uur tot de aankomst van de gast vrijgehouden. Hetzelfde geldt bij boekingen, die eerst op de aankomstdag maar na 16.00 uur, plaatsvinden. Het vertrek dient op de vertrekdag tot uiterlijk 11.00 uur plaats te vinden.

3.5 Afwijkingen

Na telefonische afspraak zijn speciale overeenkomsten bij de aankomst mogelijk.

3.6 Terugtrekking / storno

De gast kan te allen tijde vóór aanvang van de reis door een terugtredingverklaring ten overstaan van verhuurder van de overeenkomst afzien. Het terugtreden moet schriftelijk plaatsvinden (niet per e-mail, maar per fax of per brief).

Tot 90 dagen vóór aanvang van de huur 10 % van de huurprijs (maar ten minste € 50,00)
89 tot 60 dagen vóór aanvang van de huur 25% van de huurprijs
59 tot 30 dagen vóór aanvang van de huur 50 % van de huurprijs
29 tot 2 dagen vóór aanvang van de huur 90% van de huurprijs
1 dag voor aanvang van de huur of bij niet verschijnen 100 % van de huurprijs.

Herbemiddeling van het gehuurde object is na ruggespraak met verhuurder mogelijk. Wanneer een herbemiddeling niet slaagt, is het accomodatiebedrijf/verhuurder gerechtigd van de gast schadevergoeding te vorderen wegens niet-nakoming ingevolge § 651 BGB. De afwikkeling van de storno gebeurt door de verhuurder/accomodatiebedrijf. Mochten geen andere stornovoorwaarden door de verhuurder/accomodatiebedrijf gelden, dan treedt de volgende regeling in werking:

Het staat het accomodatiebedrijf/verhuurder vrij verdere schadevergoeding wegens niet-nakoming door de gast te verlangen, wanneer het bewijs wordt geleverd dat de door de stornoboeking vrijgekomen kamers niet op een andere wijze opnieuw konden worden bemiddeld.

3.6.1. Voortijdig vertrek:

Bij een voortijdig vertrek bestaat geen aanspraak op restitutie van de huurprijs.

4. Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid bij eenvoudige onachtzaamheid is uitgesloten. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van force majeure of stakingen of zendstoringen in het communicatieverkeer.

4.1 Gebreken aan het huurobject/aansprakelijkheid

De verhuurder is verantwoordelijk voor alle vermeldingen in de online-catalogus (beschrijving van de woningen/omgeving et cetera). Gebreken moeten direct aan de verhuurder worden gemeld en bij vertrek onmiddellijk worden genoteerd. De gast verleent de verhuurder een termijn van 48 uur voor het verhelpen van de gebreken. Aanspraken op schadevergoeding achteraf worden niet geaccepteerd. Aansprakelijkheid voor waardevolle voorwerpen, die door de huurder zijn meegebracht, is uitgesloten. Het gebruik van terrassen, balkons, trappen en inrichting gebeurt op eigen gevaar. Mogelijke bronnen van gevaar moeten onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld.

4.2 Begrenzing

Bij externe links van www.seeresidenz.eu naar andere websites, databanken, dienstverleningen van derden et cetera, aanvaardt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid, duurzaamheid of veiligheid van deze databanken of dienstverleningen, noch voor de inhoud daarvan. Met name is de aanbieder niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid, inhoudelijke juistheid, volledigheid e actualiteit daarvan.

4.3 Uitbreiding

De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden inhoudelijk ook ten gunste van de medewerkers en vertegenwoordigers van de aanbieder evenals van extern personeel dat in opdracht van de aanbieder werkzaamheden verricht.

5. Huisrecht:

Onder bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn, dat de verhuurder de vakantiewoning zonder medeweten van de gast moet betreden.

6. Opzegging:

Bij herhaaldelijke overtreding tegen deze huurvoorwaarden kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen waarna de gast de vakantiewoning onmiddellijk dient te verlaten. Aanspraak op restitutie van de huurprijs bestaat niet.

7. Huisdieren:

Huisdieren zijn op aanvraag toegestaan en worden berekend voor de toeslag zoals deze is afgesproken bij de boeking.

8. Aanspraken/verjaring:

Aanspraken wegens het niet leveren van prestaties volgens de overeenkomst dienen onverwijld en uitsluitend bij de verhuurder te worden ingediend. De aanspraken verjaren 6 maanden na het leveren van de prestaties.

9. Gegevensbescherming:

De verhuurder mag de persoonsgebonden gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover de gegevens noodzakelijk zijn om de vereiste procedures met inbegrip van hun inhoudelijke vorm te motiveren of te wijzigen (bestandsgegevens) Boekingsgegevens worden door de verhuurder in het kader van de wettelijke bepalingen verzameld, verwerkt en gebruikt. Opslag en verzending van alle boekinggegevens gebeurt slechts voor zover dat gewenst en/of vereist is. De gast verklaart ermee akkoord te gaan om informatie in samenhang met de verhuurder per e-mail of per post te ontvangen om een uitgebreide informatiestandaard te garanderen.

10. Algemeen:

De onwerkzaamheid van afzonderlijke bepalingen van de verhuurvoorwaarden heeft niet de onwerkzaamheid van alle verhuurvoorwaarden tot gevolg. De zakelijke relatie tussen de gast en de verhuurder zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Oostenrijkse grondwet. Bijkomende afspraken werden niet getroffen. Dergelijke afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

11. Bevoegde rechtbank:

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze huurovereenkomst is volgens de wettelijke bepalingen Oostenrijk, waarin het verhuurde object is gelegen.

Thiersee, mei 2009
Janssen Vermietung & Verpachtung

https://www.seeresidenz.eu
info@seeresidenz.eu