Disclaimer

Disclaimer van Janssen & Mitges. Vermietung Verpachtung - Appartementengebouw Seeresidenz Thiersee hierna genoemd Seesesidenz.eu:

Seeresidenz.eu is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Seeresidenz.eu gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Seeresidenz.eu of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Seeresidenz.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beinvloeden.

Ondanks alle inspanningen kan Seeresidenz.eu niet garanderen dat de informatie op deze website (www.seeresidenz.eu) en alle onderliggende websites) volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Seeresidenz.eu behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie op deze website, zonder mededeling vooraf.

Seeresidenz.eu geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die de website bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. Seeresidenz.eu garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Door het gebruik van deze website komt nimmer een contractuele verbintenis tot stand tussen gebruiker en Seeresidenz.eu. Seeresidenz.eu neemt afstand van elke wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit welk gebruik dan ook van deze website. Seeresidenz.eu houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Seeresidenz.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo'n link. Seeresidenz.eu behoudt zich het recht voor iedere link op enig moment te beƫindigen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Seeresidenz.eu. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Seeresidenz.eu.

Janssen Vermietung & Verpachtung
Vorderthiersee 29
A- 6335 Thiersee

GF: Johannes Janssen
GF: Pauline Janssen

Adres

Seeresidenz am Thiersee
Vorderthiersee 29
6335 Vorderthiersee
E: info@seeresidenz.eu
H: www.seeresidenz.eu